VisitFyn
sæl dyr øhavet fyn

Højtflyvende fugle og andre dyr i Øhavet

På mange af øerne i Det Sydfynske Øhav yngler forskellige vandfugle ved kysterne, og en hel del steder i store kolonier. Læs om dyrelivet i øhavet lige her.

Det Sydfynske Øhav er under international beskyttelse og flere områder ude på øerne er udpeget som naturreservater med adgangsforbud i ynglesæsonen fra 1. marts til 15. juli.

Havternen er den fugl der trækker længst, da den yngler hér om sommeren, hvorefter den sidst på året flyver helt til Antarktis, for at overvintre.

Du vil også kunne se strandskade, vibe, stor præstekrave, rødben og nogle få steder også klyde, brushane, stor kobbersneppe og alm. ryle.

Det lave kystnære vand er opholdsplads for rastende fugle i tusindvis. F.eks. forskellige arter svaner, som ligger ude i øhavet, mens de fælder deres svingfjer. I den periode kan de ikke flyve, og er derfor meget følsomme overfor forstyrrelser.

fugle dyr dyreliv øhavet fyn

Langs kysterne er der et rigt dyreliv på det lave vand f.eks. strandkrabbe, fjordreje og blåmuslinger. På øerne findes en del bestande af paddearter, som er opført på den danske liste over udryddelsestruede dyr, nemlig klokkefrø og grønbroget tudse, som begge er fredet, og hverken må fanges eller forstyrres. Den grønne frø er ret talrig på øerne i Det Sydfynske Øhav, og kan opleves i store bestande ved vandhuller og moser.

De største vildtlevende landdyr i Det Sydfynske Øhav, dog ikke på de helt små ubeboede øer, er dådyr og rådyr. Ellers ses rovdyr som ræv, grævling, husmår, brud, ilder, hermelin og undslupne mink.

I det kystnære vand kan man ofte være heldig at se marsvin, ofte i smågrupper, søge føde langs kysterne efter torsk, sild, makrel og andre småfisk.

Et andet større vandlevende pattedyr er spættet sæl, som holder til på sandodder, rev, øer og holme, hvor den hviler ud imellem fødesøgningerne.